Üyelik

Üyelik

Üyelik Hakkında

Yukarıda belirtilen özellikler, derneğe üye olduğunuzda elde edeceğiniz kazanımlar için bir ipucu niteliğindedir. Ancak bunları özetlemek yararlı olabilir. Üyeliğinizle elde edeceğiniz kazanımlardan bazıları şunlardır;

 • Sosyal Bilgiler eğitiminin gelişmesine katkı vermek.
 • Sosyal Bilgiler eğitimi alanında çalışan akademisyen, öğretmen ve öğretmen adayı gibi insanlarla sosyal ve bilimsel bir çevrede buluşmak.
 • Aynı amacı paylaşan insanlarla gelişmek ve onları geliştirmeye çalışmak.
 • Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği derneğinin evrensel ve ulusal düzeyde daha etkin olması için çaba harcamak.
 • Sosyal Bilgiler eğitimi alanında gördüğünüz aksaklıklar veya yapılmasını yararlı gördüğünüz önerilerde bulunarak “adam sendeci” edilgen vatandaşlık yaklaşımından kurtulmak.
 • Sosyal Bilgiler eğitimine ilişkin yaptıklarınız, yapacaklarınız, önerileriniz ve heyecanlarınızı paylaşmak.
 • Aynı amacı taşıyan ve benzer sorunları paylaşan insanlarla güçbirliği yaparak alternatif çözümler üretmek.
 • Sosyal Bilgiler eğitimi alanına ilişkin bilgilerini tazelemek, güncellemek.
 • Bilim insanlarının tartışmalarına tanık olmak ve katılmak.
 • Sempozyum, çalıştay vb. bilimsel çalışmaların hazırlanması sürecine katılmak.
 • Sosyal Bilgiler eğitimine hizmet ettiğini düşündüğünüz çeşitli kitap, hikaye, roman, film vb. araç-gereçlerin paylaşılmasını sağlamak.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma, Çıkarılma

Madde 4– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Nasıl Üye Olunur?

Derneğimize üye olmak için, BİR VESİKALIK FOTOĞRAFLA “SBED ÜYELİK BİLDİRİM FORMU”NU DOLDURMANIZ yeterlidir. Üyelik aidatı yıllık 50 liradır.